Professional English fir Paramedics and Nurses textbook / I.V.Znamenska, O.M.Dieliaieva, S.M.Efendiieva, K.H.Havrylieva

400,00
грн.
Зміст навчального матеріалу, презентованого в підручнику, уможливлює розвиток вдосконалення навичок аудіювання, говоріння, читання та письма, що слугують підґрунтям для використання англійської мови майбутніми медичними сестрами та парамедиками в спілкуванні з пацієнтами, лікарями, іншими медичними працівниками й ефективного виконання своїх професійних обов’язків в англомовному середовищі, а також для роботи з фаховими англомовними джерелами.
Різнорівневі комунікативні вправи й завдання, представлені в кожному розділі, дають змогу індивідуалізувати навчання, урахувати рівень володіння англійською мовою конкретного студента.
Підручник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами, які навчаються в медичних коледжах, закладах фахової передвищої та вищої освіти (бакалаврський рівень) за спеціальністю 223 «Медсестринство». Може бути корисний широкому колу фахівців у галузі практичної охорони здоров’я, насамперед лікарям і фельдшерам — працівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також військовим парамедикам.

Зміст книги
Передмова
Preface
Unit 1. Basic comprehensions of human anatomy as the base of paramedic and nurse profession
Розділ 1. Основи уявлень про анатомію людини як основу професії фельдшера та медичної сестри
Unit 2. Organ systems and their functions
Розділ 2. Системи органів та їх функції
Unit 3. Guide to musculoskeletal system
Розділ 3. Посібник по опорно-руховому апарату
Unit 4. Anatomic and physiologic peculiarities of cardiovascular system in patients of various aged groups
Розділ 4. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у пацієнтів різних вікових груп
Unit 5. Respiratory system and respiratory conditions
Розділ 5. Дихальна система та респіраторні стани
Unit 6. Gastrointestinal system and its conditions
Розділ 6. Шлунково-кишкова система та її стан
Unit 7. The role and duties of a paramedic in pre-hospital care
Розділ 7. Роль і обов'язки фельдшера в догоспітальній допомозі
Unit 8. Basic technologies of urgent pre-hospital and hospital care
Розділ 8. Основні технології невідкладної догоспітальної та госпітальної допомоги
Unit 9. Observation of crime scene. Hazards for paramedic or nurse and victim
Розділ 9. Огляд місця злочину. Небезпека для фельдшера або медсестри та потерпілого
Unit 10. Guide to paramedicine: vital signs
Розділ 10. Керівництво з парамедицини: життєві показники
Unit 11. Estimation of patient’s vital capacity
Розділ 11. Оцінка життєвої дієздатності пацієнта
Unit 12. Common emergencies to the injuries or disorders of respiratory system
Розділ 12. Поширені невідкладні стани при травмах або захворюваннях органів дихання
Unit 13. Cardiopulmonary resuscitation at pre-hospital and emergency stage
Розділ 13. Серцево-легенева реанімація на догоспітальному та невідкладному етапі
Unit 14. Registration and assessment of the results of electrocardiogram
Розділ 14. Реєстрація та оцінка результатів електрокардіограми
Unit 15. Common treatments for shock. First aid for bleeding
Розділ 15. Загальні методи лікування шоку. Перша допомога при кровотечах
Unit 16. Caring for person with head injuries or damages
Розділ 16. Догляд за особою з травмами або пошкодженнями голови
Unit 17. Emergency care for persons with injuries of musculoskeletal system
Розділ 17. Невідкладна допомога особам з травмами опорно-рухового апарату
Unit 18. First aid in stroke
Розділ 18. Перша допомога при інсульті
Unit 19. Life-threatening emergency for persons with seizure
Розділ 19. Невідкладна невідкладна ситуація, що загрожує життю, для людей із судомами
Unit 20. Exposure to dangerous substances
Розділ 20. Вплив небезпечних речовин
Unit 21. Resuscitation in diabetic coma
Розділ 21. Реанімація при діабетичній комі
Unit 22. First aid for choking emergencies
Розділ 22. Перша допомога при невідкладних станах удушення
Unit 23. Emergencies treatment for patients with burns
Розділ 23. Невідкладна допомога опіковим
Unit 24. Qualified aid to patients with hyperthermia or hypothermia
Розділ 24. Кваліфікована допомога хворим на гіпертермію або гіпотермію
Unit 25. Emergency conditions caused by damage to the spine
Розділ 25. Невідкладні стани внаслідок пошкодження хребта
Unit 26. Urgent care in thoracic and abdominal trauma
Розділ 26. Невідкладна допомога при торакально-черевній травмі
Unit 27. Embulance for victim’s / patient’s transportation
Блок 27. Швидка допомога для транспортування потерпілого / пацієнта
Unit 28. Common purposes of medications in emergency conditions
Розділ 28. Загальне призначення медикаментів у невідкладних станах
Unit 29. Using of drugs. Peculiarities of pharmacokinetics and pharmacodynamics
Блок 29. Вживання наркотиків. Особливості фармакокінетики та фармакодинаміки
English-Ukrainian dictionary
Англо-український словник
Literature

Автори:І.В. Знаменська, О.М. Бєляєва, С.М. Ефендієва, К.Г. Гаврильєва
Гриф: рекомендовано вченою радою Полтавського державного медичного університету
Аудиторія:для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами, які навчаються в медичних коледжах, закладах фахової передвищої та вищої освіти (бакалаврський рівень) за спеціальністю 223 «Медсестринство»; може бути корисний широкому колу фахівців у галузі практичної охорони здоров’я, насамперед лікарям і фельдшерам — працівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також військовим парамедикам
Видавництво:Всеукраїнське спеціалізоване видавництво«Медицина»
Мова:англійська, українська
Рік:2023
Кількість сторінок:239 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16 (14,5х21,5 см)


See also