English for Health Care Purposes: textbook / Yu.V. Lysanets, O.M. Bieliaieva, L.B. Slipchenk

450,00
грн.
Підручник призначений для студентів ІІ (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 229 «Охорона здоров’я», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія». Оригінальні та адаптовані професійні тексти супроводжуються вправами, спрямованими на закріплення використання граматики англійської мови та покращення лексичного запасу студентів, на розвиток їхнього розуміння системи охорони здоров’я в різних країнах та на підготовку до ефективної комунікації в іноземній мові. мовне середовище. Особливу увагу приділено основній професійній лексиці та медичній термінології.

Зміст книги
Introduction
Вступ
Unit 1. The history of public health. The evolution of the concept of «health». Models of organization and financing the health care system
Розділ 1. Історія охорони здоров'я. Еволюція поняття «здоров'я». Моделі організації та фінансування системи охорони здоров'я
Unit 2. The health care system in the United States. «Medicare» and «Medicaid» programs; types of health insurance. The health care system in the UK. Components of the NHS system. Features of health care systems in the EU countries
Блок 2. Система охорони здоров'я в США. програми «Medicare» та «Medicaid»; види медичного страхування. Система охорони здоров'я Великобританії. Компоненти системи NHS. Особливості систем охорони здоров'я в країнах ЄС
Unit 3. The health care system in Ukraine. Management and coordination. Constitutional norms on public health. Types of medical documents and their completion
Розділ 3. Система охорони здоров'я в Україні. Управління та координація. Конституційні норми про охорону здоров'я. Види медичних документів та їх заповнення
Unit 4. Health care facilities as an object of management. History taking (past medical history, family history, social history). Over-the-counter medicines. Drug interaction
Розділ 4. Заклади охорони здоров'я як об'єкт управління. Збір анамнезу (історія хвороби, сімейна історія, соціальна історія). Безрецептурні ліки. Лікарська взаємодія
Unit 5. The health care management system in Ukraine: primary treatment and prevention; specialized (secondary) treatment and prevention; highly specialized (tertiary) treatment and prevention. Databases of scientific publications (PubMed, Medline). Scientometric databases (Scopus, Web of Science). Expert international scholarly journals in the field of public health. Review procedure in international scholarly journals (single blind, double blind peer review)
Розділ 5. Система управління охороною здоров'я в Україні: первинне лікування та профілактика; спеціалізоване (вторинне) лікування та профілактика; вузькоспеціалізоване (третинне) лікування та профілактика. Бази даних наукових публікацій (PubMed, Medline). Наукометричні бази даних (Scopus, Web of Science). Експертні міжнародні наукові журнали в галузі охорони здоров'я. Процедура рецензування в міжнародних наукових журналах (одинарне сліпе, подвійне сліпе рецензування)
Unit 6. International principles of public health organization. General principles proclaimed by the Ottawa Charter for Health Promotion. Declaration of Patient’s Rights. Drafting a CV: lexical, structural and compositional features, common expressions. Standard medical abbreviations in prescription writing. Dosage forms and administration routes of medications
Розділ 6. Міжнародні принципи організації охорони здоров'я. Загальні принципи, проголошені Оттавською хартією сприяння здоров'ю. Декларація прав пацієнта. Складання резюме: лексичні, структурні та композиційні особливості, загальні вислови. Стандартні медичні скорочення при виписуванні рецептів. Лікарські форми та шляхи введення лікарських засобів
Unit 7. The concept of statistical research. Methods of biostatistics. Modern technologies for data analysis. Basic principles of evidence-based medicine. Types of clinical trials (interventional and observational clinical trials, randomized, blind, placebo-controlled controlled trials). The concept of informed consent of the patient
Розділ 7. Поняття про статистичне дослідження. Методи біостатистики. Сучасні технології аналізу даних. Основні принципи доказової медицини. Типи клінічних досліджень (інтервенційні та обсерваційні клінічні дослідження, рандомізовані, сліпі, плацебо-контрольовані контрольовані дослідження). Поняття інформованої згоди пацієнта
Unit 8. Fundamentals of medical and environmental law and bioethics. Legislative provision of public health. Medical examination, signs and symptoms. Making the diagnosis: imaging technologies, laboratory tests
Розділ 8. Основи медичного та екологічного права та біоетики. Законодавче забезпечення охорони здоров'я населення. Медичне обстеження, ознаки та симптоми. Постановка діагнозу: візуалізаційні технології, лабораторні дослідження
Unit 9. The history of epidemiology. The main anti-epidemic measures. Types of business letters. Fundamentals of document management in the health care system. Genre and stylistic features of the letter of referral. Symbols and abbreviations used in medical notes
Розділ 9. Історія епідеміології. Основні протиепідемічні заходи. Види ділових листів. Основи документообігу в системі охорони здоров'я. Жанрово-стилістичні особливості реферального листа. Символи та скорочення, що використовуються в медичних записках
Unit 10. Diseases of the 21st century. The concept of prevention in the public health system. Prevention of bad habits and promotion of a healthy lifestyle among the population. Communication skills in health care. Features of interprofessional communication in a foreign language environment. Informing patiens of examination results and treatment plan
Розділ 10. Хвороби 21 століття. Концепція профілактики в системі охорони здоров'я. Профілактика шкідливих звичок та пропаганда здорового способу життя серед населення. Навички спілкування в охороні здоров'я. Особливості міжпрофесійного спілкування в іншомовному середовищі. Інформування пацієнтів про результати обстеження та план лікування
Appendix 1. Alphabetical list of word components of Greek and Latin origin
Додаток 1. Алфавітний перелік компонентів слова грецького та латинського походження
Appendix 2. Alphabetical list of Latin medical abbreviations
Додаток 2. Алфавітний список латинських медичних скорочень
Appendix 3. Common abbreviations in medical English
Додаток 3. Поширені скорочення в медичній англійській мові
Appendix 4. Common irregular verbs
Додаток 4. Поширені неправильні дієслова
Appendix 5. Units of measurement: British, US and Metric
Додаток 5. Одиниці вимірювання: британська, американська та метрична
Appendix 6. Test tasks
Додаток 6. Тестові завдання
Appendix 7. Keys to test tasks
Додаток 7. Ключі до тестових завдань
English-Ukrainian Dictionary
Ukrainian-English Dictionary
References
Список літератури

Автори:Ю.В. Лисанець, О.М. Бєляєва, Л.Б. Сліпченко
Гриф: рекомендовано вченою радою Полтавського державного медичного університету
Аудиторія: для здобувачів освіти на другому (магістерському) рівні, які навчаються за спеціальностями 229 «Громадське здоров’я», 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія»
Видавництво:Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова:українська
Рік:2022
Кількість сторінок:352 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
See also