Psychiatry and Narcology: textbook / H.M. Kozhyna, Т.S. Mishchenko, N.O. Maruta et al.

400,00
грн.
У підручнику наголошується на важливості вивчення психіатрії відповідно до програми медичної освіти. Підручник підготовлено відповідно до навчально-кваліфікаційної характеристики та програми підготовки і професійної підготовки спеціаліста, затвердженої наказом МОЗ України від 16.04.2020 № 239.
У матеріалі висвітлено основи національного законодавства в галузі психіатрії та принципи організації психіатричної та медико-психологічної допомоги особам з різними видами психічних і поведінкових розладів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України, магістрів, лікарів-інтернів.

Зміст книги
Chapter 1. The Subject and Tasks of Psychiatry and Narcology. Organization of Psychiatric Aid. Methods of Mental Disease Examination. Mental Disease Classification. Mental Disease Register
Розділ1. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Організація психіатричної допомоги. Методи обстеження психічних захворювань. Класифікація психічних захворювань. Реєстр психічних захворювань
Chapter 2. Methods of Examination for Mental Patients
Розділ 2. Методи обстеження психічно хворих
Chapter 3. Classification of Mental and Behavioural Disorders
Розділ 3. Класифікація психічних розладів і розладів поведінки
Chapter 4. Sensation and Perception Disorders
Розділ 4. Порушення відчуття та сприйняття
Chapter 5. Disturbances of Thinking and Intellect
Розділ 5. Порушення мислення та інтелекту
Chapter 6. Disturbances of Memory and Attention
Розділ 6. Порушення пам'яті та уваги
Chapter 7. Disturbances of Emotions
Розділ  7. Порушення емоцій
Chapter 8. Disturbances in the Effector-Volitional Sphere
Розділ 8. Порушення ефекторно-вольової сфери
Chapter 9. Disorders of Consciousness
Розділ 9. Розлади свідомості
Chapter 10. Psychopathological Syndromes
Розділ 10. Психопатологічні синдроми
Chapter 11. Mental Disorders in Infectious and Somatic Diseases, Tumours and Brain Injuries
Розділ 11. Психічні розлади при інфекційних і соматичних захворюваннях, пухлинах і травмах головного мозку
Chapter 12. Epilepsy
Розділ 12. Епілепсія
Chapter 13. Mental and Behavioural Disorders Due to Alcohol Abuse. Mental and Behavioural Disorders Caused by Narcotics and Substances that are not on the State List of Abused Drugs. Non-Chemical Addictions
Розділ 13. Розлади психіки та поведінки внаслідок зловживання алкоголем. Психічні розлади та розлади поведінки, спричинені вживанням наркотичних засобів та речовин, не внесених до Державного переліку наркотичних засобів. Нехімічні залежності
Chapter 14. Behavioural Disorders Associated with Impaired Food Intake and Sleep
Розділ 14. Розлади поведінки, пов'язані з порушенням прийому їжі та сну
Chapter 15. Behavioural Syndromes Associated with Sexual Dysfunction. Psychosexual Disorders
Розділ 15. Поведінкові синдроми, пов'язані зі статевою дисфункцією. Психосексуальні розлади
Chapter 16. Mental Retardation, its Clinical Manifestations, Therapeutic and Corrective Actions
Розділ 16. Розумова відсталість, її клінічні прояви, лікувальні та корекційні заходи
Chapter 17. Dementia (in Neurodegenerative Diseases)
Розділ 17. Деменція (при нейродегенеративних захворюваннях)
Chapter 18. Neurotic Disorders, their Clinical Forms, Treatment and Rehabilitation. Posttraumatic Stress Disorder, its Treatment and Rehabilitation
Розділ 18. Невротичні розлади, їх клінічні форми, лікування та реабілітація. Посттравматичний стресовий розлад, його лікування та реабілітація
Chapter 19. Schizophrenia, its Clinical Forms and Treatment. Acute and Transient Psychotic Disorders. The First Episode of Psychoses
Розділ 19. Шизофренія, її клінічні форми та лікування. Гострі та транзиторні психотичні розлади. Перший епізод психозів
Chapter 20. Affective Disorders, their Clinical Manifestations, Types, and Treatment
Розділ 20. Афективні розлади, їх клінічні прояви, види та лікування
Chapter 21. Infantile Autism, its Clinical Manifestations, Treatment, and Rehabilitation of Patients
Розділ 21. Дитячий аутизм, його клінічні прояви, лікування та реабілітація хворих
Chapter 22. Hyperkinetic Disorder in Children and Teens. Treatment and Rehabilitation of Patients with Social Behaviour Disorders. Medical and Psychological Correction
Розділ 22. Гіперкінетичний розлад у дітей та підлітків. Лікування та реабілітація хворих з розладами соціальної поведінки. Медико-психологічна корекція
Chapter 23. Personality Disorders. Clinical Form. Rehabilitation Activities
Розділ 23. Розлади особистості. Клінічна форма. Реабілітаційні заходи
Chapter 24. Treatment of Mental Diseases. Psychoeducation and Rehabilitation of Mental Patients
Розділ 24. Лікування психічних захворювань. Психопедагогія та реабілітація психічно хворих

Автори: А.М. Кожина, Т.С. Міщенко, Н.А. Марута та ін.
Гриф: рекомендовано методичною комісією з проблем професійної підготовки терапевтичного профілю Харківського національного медичного університету
Аудиторія: для студентів, магістрів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти України
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2021
Кількість сторінок: 352
See also