Family medicine: in 3 books. — Book 1. General Issues of Family Medicine: textbook (IV a. l.) / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna et al.; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili = Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 1. Загальні питання сімейної медицини

500,00
грн.
У книзі досліджено теоретичні основи сімейної медицини. Він також має на меті проаналізувати соціальні передумови необхідності сімейної медицини, основні аспекти практики сімейного лікаря, проблеми трудового процесу та шляхи їх вирішення. У книзі узагальнено багаторічний досвід викладання сімейної медицини в провідних медичних університетах України.
Автори викладають сучасні погляди на загальну практику та концепцію її розвитку; описує організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги при найбільш поширених захворюваннях терапевтичного профілю; вивчити методи надання невідкладної допомоги при загрозі життю. У підручнику подано відомості з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непрацездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для диференціальної діагностики, а в подальшому — сформулювати діагноз і планувати лікувально-реабілітаційні заходи.

Зміст книги
Chapter 1. The Place of Family Medicine in the General Structure of Public Health and the Principles of Family Public Service on the Basis of Family Medicine. The Organization of Family Doctor's Work. The Peculiarities of Out-of-Hospital Therapeutic Care
Розділ 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров'я та принципи сімейного обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості позалікарняної терапевтичної допомоги
Chapter 2. Insurance Medicine and Quality Standards for Family Medicine
Розділ 2. Страхова медицина та стандарти якості сімейної медицини
Chapter 3. Fundamentals of Informatics, Evidence Medicine, Screening Diagno-sis, Clinical Observation, Telemedicine
Розділ 3. Основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, клінічне спостереження, телемедицина
Chapter 4. Medical and Social Aspects of Public Health
Розділ 4. Медико-соціальні аспекти охорони здоров'я
Chapter 5. Evaluation of Risk Factor Prevalence in the Development of Major Chronic Non-Communicable Diseases and Elaboration of Preventive Measures with Account for Syndrome-Based Approach
Розділ 5. Оцінка поширеності факторів ризику розвитку основних хронічних неінфекційних захворювань та розробка профілактичних заходів з урахуванням синдромного підходу
Chapter 6. Prevention of the Most Common Therapeutic Diseases
Розділ 6. Профілактика найпоширеніших терапевтичних захворювань
Chapter 7. Organization of Work of the Out-Patient Department and Home Care
Глава 7. Організація роботи амбулаторно-поліклінічного відділення та домедичної допомоги
Chapter 8. Medicosocial Assessment in Internal Diseasesv
Розділ 8. Медико-соціальна оцінка при внутрішніх захворюванняхv
Chapter 9. Urgent Medical Aid by a General Practitioner at the Pre-Admission Stage in Case of Sudden Death
Розділ 9. Невідкладна медична допомога лікарем загальної практики на догоспітальному етапі при раптовій смерті
Chapter 10. Emergency Care for Pain in Family Practice
Розділ 10. Невідкладна допомога при болях у сімейній практиці
Chapter 11. Diagnostics and First Aid for Syncopes, Cramps and Convulsive Syndrome
Розділ 11. Діагностика та перша допомога при синкопах, судомах і судомному синдромі
Chapter 12. Urgent Medical Aid in the Family Physician's Practical Work in Case of Stings, Bites, Electrical Injury, Drowning, Affect of Low and High Tempera-ture
Розділ 12. Невідкладна медична допомога в практичній роботі сімейного лікаря при укусах, укусах, електротравмах, утопленнях, дії низької та високої температури

Автори: Ольга Миколївна Гиріна, Людмила Михайлівна Пасієшвілі, Ольга Миколаївна Барна та ін. за редакцією Ольги Миколївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2016
Кількість сторінок: 560 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
See also