Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. Volume 1. Obstetrics: textbook / V.I. Gryshchenko, M.O. Shcherbina, B.M. Ventskivskyi et al. — 2nd edition

500,00
грн.
За сучасних умов у сфері підвищення якості підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів та поглиблення їх знань у галузі акушерства вкрай необхідним стає видання підручників, що висвітлюють питання акушерства та відповідають чинним освітнім програмам.
Підручник створено відповідно до навчальної програми з акушерства та вимог Болонського процесу.
У книзі викладено новітні досягнення світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики захворювань під час вагітності, пологів і післяпологового періоду.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Зміст книги
Chapter 1. Fertilization, Embryogenesis, Critical Period of Ontogenesis
Розділ 1. Запліднення, ембріогенез, критичний період онтогенезу
Chapter 2. Changes in the Woman’s Body during Pregnancy. Hygiene and Nutrition of Pregnant Women. Influence of Harmful Factors on Fetus
Розділ 2. Зміни в організмі жінки під час вагітності. Гігієна та харчування вагітних. Вплив шкідливих факторів на плід
Chapter 3. Methods of Research in Obstetrics and Perinatology. Pregnancy Diagnostics and Management
Розділ 3. Методи дослідження в акушерстві та перинатології. Діагностика та ведення вагітності
Chapter 4. Female Pelvis. Pelvic Floor. Fetus as an Object of Labor. Biomechanism of Labor in Cephalic and Breech Presentation
Розділ 4. Жіночий таз. Тазове дно. Плід як об'єкт праці. Біомеханізм пологів при головному та сідничному передлежанні
Chapter 5. Causes of Labor Onset. Expulsive Forces. Clinical Picture, Management and Pain relief of Labor
Розділ 5. Причини початку пологів. Експульсивні сили. Клінічна картина, ведення та знеболювання пологів
Chapter 6. Physiology of the Puerperal and Neonatal Periods
Розділ 6. Фізіологія післяпологового та неонатального періодів
Chapter 7. Multiple Pregnancy
Розділ 7. Багатоплідна вагітність
Chapter 8. Deflexion presentation, Pelvic Presentation, and Malposition of the Fetus
Розділ 8. Згинальне передлежання, тазове передлежання і неправильне положення плода
Chapter 9. Miscarriage and Postmature Pregnancy
Розділ 9. Викидень і доношена вагітність
Chapter 10. Bony Pelvis Anomalies
Розділ 10. Кісткові аномалії таза
Chapter 11. Birth Traumas of Mother and Fetus
Розділ 11. Пологові травми матері та плоду
Chapter 12. Gestosis of Late Pregnancy: Preeclampsia, Eclampsia, HELLP Syndrome
Розділ 12. Гестоз пізніх термінів вагітності: прееклампсія, еклампсія, HELLP-синдром
Chapter 13. Placental Complications
Розділ 13. Плацентарні ускладнення
Chapter 14. Placental Insufficiency. Fetal Distress Syndrome. Intrauterine Fetal Growth Retardation
Розділ 14. Плацентарна недостатність. Дистрес-синдром плода. Внутрішньоутробна затримка розвитку плода
Chapter 15. Isoserological Maternofetal Blood Incompatibility
Розділ 15. Ізосерологічна несумісність крові матері та плода
Chapter 16. Maldevelopments of Fetus and its Appendages. Medical Genetics
Розділ 16. Вади розвитку плода та його придатків. Медична генетика
Chapter 17. Pregnancy and Labor in Extragenital Diseases
Розділ 17. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях
Chapter 18. Perinatal Infections
Розділ 18. Перинатальні інфекції
Chapter 19. Anomalies of Uterine Activity
Розділ 19. Аномалії діяльності матки
Chapter 20. Uterine Bleeding in the Placental and Postpartum Periods
Розділ 20. Маткові кровотечі в плацентарному та післяпологовому періодах
Chapter 21. Hemorrhagic Shock. Amniotic Fluid Embolism
Розділ 21. Геморагічний шок. Емболія амніотичною рідиною
Chapter 22. Obstetric Operations
Розділ 22. Акушерські операції
Chapter 23. Cesarean Section
Розділ 23. Кесарів розтин
Chapter 24. Postpartum Purulent-Septic Diseases
Розділ 24. Післяпологові гнійно-септичні захворювання
Chapter 25. Pathology of Neonatal Period
Розділ 25. Патологія неонатального періоду

Автори: В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2018, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 392

See also